Ogólne warunki sprzedaży
i dostaw BWT Polska Sp z o.o.

Wersja ważna od 1 kwietnia 2016 r.

 

Do stosowania we wszystkich kontaktach handlowych między BWT i kupującymi dalej zwanymi „Klientami” w odniesieniu do sprzedaży i dostaw urządzeń, części zamiennych, chemikaliów oraz instalacji do uzdatniania wody, warunki dotyczą również wykonywania usług, w szczególności prac montażowych i serwisowych.

 
Niniejsze OWSiD uwzględniają przepisy prawa dotyczące sprzedaży konsumenckiej, za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 
1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA WARUNKÓW, OFERTY
1.1 Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży i dostaw” (OWSiD) obowiązują pod warunkiem, że partnerzy nie sporządzili innych, pisemnych umów odbiegających od niniejszych postanowień.
1.2 Warunki OWSiD oraz Ogólne Warunki Gwarancji (OWG) są załącznikami do oferty BWT. Dostępne są również na stronie internetowej www.bwt.pl Do zawarcia umowy dochodzi po zaakceptowaniu oferty Klienta.
1.3 Warunki zakupu Klienta nie są wiążące dla BWT, jeżeli są sprzeczne z wymienionymi w niniejszym dokumencie, nawet jeśli są one podstawą zamówienia od Klienta i BWT wyraźnie nie sprzeciwiło się ich treści.
1.4 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy muszą być sporządzone na piśmie, faksem lub e-mailem. Dla BWT nie są zobowiązujące ewentualne błędy drukarskie, jawne pomyłki, błędy w pisowni czy rachunkowe. Dotyczy to w szczególności pomyłek dotyczących zakresu usług opisanych w ofercie.
1.5 Wiążące są wyłącznie pisemne, faksowe lub e-mailowe oferty firmy BWT. Jeśli w ofercie nie wskazano terminu jej obowiązywania, jest ona ważna 30 dni.

 
2. OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES DOSTAWY
2.1 Obowiązuje wyłącznie zakres dostawy określony w ofercie BWT lub w potwierdzeniu zamówienia.
2.2 Załączniki do oferty, takie jak prospekty, rysunki, ilustracje, informacje o ciężarze, wymiarach itp. mają charakter informacyjny i są danymi przybliżonymi, chyba że BWT wyraźnie zaznaczy, że są one obowiązujące. Wszelkie zmiany zastrzeżone. Dotyczy to szczególnie danych udostępnianych Klientowi w formie szkiców, koncepcji rozwiązań lub projektów. Wszystkie załączniki oferty są własnością BWT lub kontrahentów BWT i podlegają prawu autorskiemu BWT lub kontrahentów BWT. Nie mogą one być udostępniane osobom trzecim i na żądanie BWT należy je natychmiast na własny koszt zwrócić lub trwale zniszczyć, szczególnie wtedy, gdy BWT nie otrzyma zamówienia od klienta.
2.3 Dobory urządzeń lub instalacji mające wpływ na poprawę jakości wody lub wpływające na zmianę właściwości wody, będące przedmiotem sprzedaży, odbywać się będą wyłącznie na podstawie analiz wody i innych danych udostępnianych przez Klienta, chyba że zostało to inaczej ustalone indywidualnie w odrębnym zleceniu.
2.4 W przypadku zmiany parametrów wody, analizy, ilości i wielkości przepływu wody czy innych czynników mających wpływ na dobór urządzenia BWT nie ponosi odpowiedzialności za dobór.

 
3. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
3.1 Jeżeli w okresie między złożeniem zamówienia a terminem dostawy zmienią się przepisy dotyczące importu, podwyższone zostaną opłaty (np. cła), BWT ma prawo do odpowiedniego dostosowania cen.
3.2 Wszystkie ceny podawane są w równowartości Euro, chyba że wyraźnie zaznaczono, że obowiązuje inna waluta. Podawane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce. Ceny przeliczane są po kursie sprzedaży euro Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia wystawienia faktury.
3.3 Ceny rozumiane są LOCO magazyn BWT lub EX WORKS zgodnie z INCOTERMS 2000 i nie zawierają kosztów transportu i opakowania.
3.4 Termin i warunki płatności określone są w ofercie. Dopuszczalne są rozliczenia dostaw częściowych.
3.5 Jeżeli Klient ma względem BWT przeterminowane płatności lub BWT wie, że firma Klienta jest w stanie upadłości lub grozi jej postępowanie sądowe, ewentualnie pozasądowe lub wszczęto przeciwko niej postępowanie egzekucyjne lub oprotestowano wystawiony przez nią weksel, wniesiono przeciw niej skargę lub ma niepewną sytuację materialną, niezależnie od ewentualnych, wcześniej uzgodnionych innych warunków wszystkie płatności Klienta stają się natychmiast wymagalne.
3.6 W przypadku nieterminowego dokonywania płatności, BWT ma prawo wyegzekwować płatność za inne faktury, których termin płatności jeszcze nie minął. Ze względu na opóźnienia w płatnościach, BWT ma prawo uzależnić od dokonania płatności wykonanie dalszych prac czy dostaw z bieżących zamówień.
3.7 W wypadku przekroczenia ustalonych terminów płatności, BWT jest uprawniona do naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie.
3.8 Płatności należy dokonywać przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy BWT wskazany na fakturze.
3.9 W przypadku ofert na ekspertyzy, przeglądy lub wyceny kosztów naprawy urządzeń, dodatkowo podane zostają koszty demontażu i skontrolowania poszczególnych elementów, podwyższające koszt usługi BWT. Doliczone zostaną również ewentualne koszty dojazdu serwisu. Koszty dojazdu naliczone zostaną bez względu na to czy naprawa zostanie zlecona.

 
4. TERMIN DOSTAWY
4.1 Uzgodniony termin dostawy rozpoczyna się po otrzymaniu zamówienia lub uzgodnionej przedpłaty.
4.2 BWT upoważniona jest do realizacji dostaw częściowych lub przedterminowych i do wystawienia odpowiednich faktur. Dotyczy to także sytuacji, gdy Klient zwleka z wyjaśnieniem finansowania, uzyskaniem odpowiednich zezwoleń, planów itp.
4.3 Jeśli Klient zwleka z zapłatą lub wykonaniem innych obowiązków (terminowe wykonanie czynności dodatkowych itp.), BWT jest upoważniona do przerwania na okres zwłoki realizacji swoich świadczeń lub po ustaleniu terminu dodatkowego do odstąpienia od realizacji umowy. Czas zawieszenia realizacji należy doliczyć do uzgodnionego terminu dostawy. W każdym przypadku nienaruszalne jest prawo BWT do rekompensaty z tytułu szkody wynikającej z niewykonania umowy.
4.4 Za dotrzymanie terminu dostawy przyjmuje się termin, gdy towar opuszcza magazyn BWT lub gdy Klient zostanie pisemnie powiadomiony o gotowości towaru do wysyłki. Jeżeli Klient nie odbierze towaru w terminie i miejscu określonym w umowie, BWT może żądać odbioru, albo po ustaleniu terminu dodatkowego do odbioru odstąpić od umowy, przy czym wszelkie powstałe koszty ponosi Klient.
4.5 Termin dostawy BWT może wydłużyć się o czas nieokreślony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, bez względu na to, czy dotyczyć to będzie BWT, jej fabryki, czy poddostawcy. Dotyczy to przede wszystkim: przerwy w pracy zakładu, strajków, zamknięcia fabryki i zwolnienia załogi, wybrakowanych towarów, zwłoki w dostawie istotnych surowców i elementów. Wymienione czynniki lub wystąpienie siły wyższej nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy z powodu opóźnienia dostawy, ani do żądania wypłacenia odszkodowania.

  
5.PRZEJĘCIE RYZYKA
5.1 W przypadku dostawy wraz z ustawieniem lub montażem, ryzyko przechodzi na Klienta w momencie, gdy przesyłka w ustalonym terminie dostarczona zostanie do ustalonego miejsca dostawy (budowa, fabryka, magazyn itp.).
5.2 Jeżeli wysyłka, dostawa, rozruch, ustawienie czy montaż opóźnią się na życzenie lub z winy Klienta, wszelkie ryzyko ponosi Klient.
5.3 Odpowiednie ubezpieczenie w takim wypadku zawarte będzie wyłącznie na pisemne żądanie i na koszt Klienta.
5.4 W każdym przypadku bez względu na to, kto ponosi koszty transportu towaru korzyści i ciężary oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na odbiorcę z chwilą wydania towaru przewoźnikowi

 
6. GWARANCJA
6.1 BWT gwarantuje, że dostarczone produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych, które znacznie pomniejszałyby ich wartość lub przydatność oraz odznaczają się opisywanymi właściwościami. Gwarancja jest udzielana tylko pod warunkiem właściwego użytkowania towarów, regularnej kontroli wykonywanych prac oraz przestrzegania warunków obsługi. Gwarancja i odpowiedzialność wygasa jeśli urządzenie nie będzie eksploatowane zgodnie z przepisami lub instrukcją obsługi.
6.2 Klient jest zobowiązany do kontroli stanu towaru podczas odbioru Po stwierdzeniu widocznych uszkodzeń w dostawie klient ma obowiązek sporządzić protokół uszkodzeń podpisany przez przewoźnika i powiadomić o tym BWT . 6.3 BWT musi mieć możliwość skontrolowania zgłoszonej reklamacji. BWT nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub magazynowaniem urządzeń czy wpływami atmosferycznymi.
6.3 Po stwierdzeniu wad urządzenia BWT uprawniona jest do naprawy lub wymiany wadliwego sprzętu na równoważny według własnego wyboru.
6.4 Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.5 Gwarancja obowiązuje pod warunkiem pełnej zapłaty przez Klienta za dostarczone produkty i/lub wykonaną usługę.
6.6 Klient nie jest upoważniony do wstrzymywania płatności z tytułu roszczeń gwarancyjnych ani do zaliczenia jej na ich poczet. Wykluczone są dalsze roszczenia gwarancyjne, również wymiana z powodu szkód następczych, uszkodzenia pośredniego i bezpośredniego, spowodowanego przez osoby trzecie. .
6.7 Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, za wyjątkiem sprzedaży konsumenckiej. W stosunku do Klientów będących Konsumentami obowiązują 2 lata rękojmi na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.
6.8 Warunki gwarancji są szczegółowo określone w Warunkach gwarancji BWT Polska Sp. z o.o., które stanowią Załącznik do Oferty.

 
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania produktu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia, stanowiącego załącznik do niniejszych OWSiD i dostępnego www.bwt. pl i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa oraz dokonać zwrotu towaru.
7.2 Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w celu sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.3 Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
a) świadczenia usług, jeżeli BWT wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g) w którym konsument wyraźnie żądał, aby BWT do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji: jeżeli BWT świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne nieczęści zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
7.4 Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni w sposób w jaki zapłacił Klient.
7.5 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do BWT

 
8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.1 Klient zobowiązuje się do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzeń, do przestrzegania instrukcji obsługi, którą otrzymał z towarem, do respektowania wskazówek ostrzegawczych.
8.2 Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze, jeśli szkody spowodowane były umyślnie lub w wyniku niewłaściwego użytkowania czy obchodzenia się z urządzeniem. Ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w równym stopniu pracowników oraz osoby pracujące na zlecenie BWT.
8.3 Jeżeli ustawa dopuszcza, wyklucza się obowiązek wypłacenia odszkodowania wynikający z ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz mogący wynikać z innych ustaleń. To wyłączenie odpowiedzialności dotyczy szczególnie zwłoki, niemożliwości wykonania usługi, szkód następczych, szkód spowodowanych przerwami w produkcji, odszkodowania spowodowanego szkodami pośrednimi oraz utraconym zyskiem.
8.4 Jakakolwiek odpowiedzialność BWT wynikająca z zawartej umowy ograniczona jest do strat rzeczywistych i do kwoty nie wyższej niż wartość netto towaru objętego umową.

 
9. PRAWO WŁASNOŚCI
9.1 Do momentu całkowitej zapłaty za fakturę, produkt pozostaje własnością BWT.
9.2 Niedopuszczalne jest zastawianie lub przekazywanie urządzeń, wobec których zastrzeżono prawo własności.

 
10. OGÓLNE
10.1 Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd w Warszawie.
10.2 W ramach kontaktów handlowych z Klientem dozwolone jest zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. BWT zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez BWT (np. w
kontakcie z dostawcami), ich transfer za granicę i/lub przekazywanie danych osobom trzecim. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów jest BWT SP. z o.o. .
10.3 Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez BWT zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:www.bwt.pl.
10.4 Niniejsze OWSiD obowiązują od dnia 01.04.2016