Home - BWT Best Water Technology 

Klauzula informacyjna do korespondencji email

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO informuję, iż: 


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa,  


2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu: 

a) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami, 

b) dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami i innymi osobami, 

c) przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej np. skarg, reklamacji, innych wniosków, d) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. 


3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

a) Prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

b) Niezbędności do realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 

c) Zgody wyrażonej poprzez świadome działanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 


4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

b) podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, 

c) spółki należące do grupy kapitałowej, 


5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez 1 rok, chyba że wiadomość zawiera istotną treść dla dochodzenia roszczeń lub obrony prze roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będą przechowywane do końca terminu przedawnienia roszczeń. 


6) Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych, 


7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa, 


8) Pani/Pana dane będą nie przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 


9) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi na wysłaną korespondencję.