Regulamin_serwisu - BWT Best Water Technology 

Regulamin Serwisu

KORZYSTANIE Z SERWISU BWT POLSKA STANOWI AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU 

 

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

1. „My”, „Nas”, „Nasz”, „BWT”, „BWT Polska”, „Grupa BWT” – określenia te utożsamiać należy z BWT AG i wszystkimi stowarzyszonymi z BWT przedsiębiorstwami w zależności od użytego kontekstu.

 

2. „Właściciel” – właściciel witryny internetowej http://www.bwt.pl/ firma BWT Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 116.

3. „Użytkownik” – użytkownik serwisu BWT Polska Sp. z o.o. lub klient BWT Polska Sp. z o. o.

 

4. „Produkt” – każde urządzenie oferowane przez firmę BWT Polska Sp. z o. o.

  
5. „Strona” – serwis internetowy należący BWT Polska Sp. z o. o.

 
6. „Regulamin” – Regulamin korzystania z serwisu BWT Polska Sp. z o.o.

 
7. „Prawo” – obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm).

II. AKTUALIZACJA INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE

1. Właściciel zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego zawiadomienia użytkowników, do dokonywania wszelkiego rodzaju zmian w informacjach dotyczących oferowanych przez BWT produktów, a także poprawiania wszelkich błędów pisarskich. Informacje te mogą dotyczyć w szczególności danych technicznych, materiałowych oraz specyfikacji produktu. Wszelkich szczegółowych informacji o produktach dostępnych wyłącznie na polskim rynku udzielają pracownicy właściciela.

 
2. Właściciel dokłada należytej staranności aby prezentowane na stronie produkty wraz z ich opisem były jak najbardziej pełne oraz aktualne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udzielenia informacji niepełnych lub niedokładnych. Na użytkowniku spoczywa obowiązek monitorowania wszelkich zmian informacji umieszczanych na stronie.

 
3. Właściciel informuje, iż rozmiar, opakowanie i kolory produktów zamieszczonych na stronie mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu. Zdjęcia produktów, do wykonania których użyto drewna, mogą nie oddawać ich naturalnego odcienia.

 
4. Informacje umieszczone na stronie nie zastąpią porady medycznej. Prosimy zasięgnąć porady lekarza w razie możliwości kontaktu z produktami, przy których znajdują się informacje dotyczące zdrowia a szczególnie emitujące promienie podczerwone.

 
5. Informacje umieszczone na stronie nie zastąpią porady technicznej. Użytkownik przez zakupem danego produktu winien skontaktować się z pracownikiem firmy BWT Polska w celu upewnienia się, iż wybrany produkt odpowiada jego oczekiwaniom.

6. Użytkownik korzysta ze strony na własną odpowiedzialność.

 
7. Właściciel zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia albo zablokowania bez powiadomienia użytkownika, jego dostępu do strony lub dowolnej funkcjonalności w każdym czasie.

III. PRZESYŁANIE DANYCH

1. Właściciel informuje, iż wszelkie zamieszczane przez użytkowników komentarze, sugestie, dane oraz przesyłane drogą elektroniczną informacje będzie traktował jako dane jawne i niezastrzeżone.

 
2. Wszystko co użytkownik przesyła za pośrednictwem strony do właściciela staje się własnością BWT Polska. Właściciel zastrzega sobie prawo do używania w dowolnym celu przesyłanych przez użytkowników wszelkiego rodzaju danych, w szczególności do ich powielania, ujawniania, transmisji oraz publikacji.

 
3. Grupa BWT zastrzega sobie prawo do używania w dowolnym celu wszelkich pomysłów, opracowań graficznych, wynalazków, opracowań lub innych danych zawartych w jakiejkolwiek formie komunikacji za pośrednictwem strony, w szczególności do ich powielania, ujawniania, transmisji oraz publikacji. Jednakże Grupa BWT nie ma obowiązku wykorzystywać tych informacji.

 
4. Użytkownik ma obowiązek przesyłać za pośrednictwem strony jedynie informacje lub materiały nie naruszające praw osób trzecich, w szczególności nie naruszające praw własności.

IV. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Właściciel oświadcza, iż wszelkie prawa autorskie i inne prawa do wartości intelektualnej do wszystkich tekstów, opracowań, i innych materiałów umieszczonych na stronie, stanowią własność Grupy BWT lub są umieszczone za zgodą właściciela.

 
2. Użytkownik ma prawo do przeglądania strony, do powielania i pobierania na twardy dysk informacji tam zawartych do własnego użytku lub w celach udostępnienia osobom trzecim, pod warunkiem nie naruszania wszelkich praw autorskich.

 
3. Właściciel zabrania umieszczania i modyfikowania informacji oraz zdjęć zawartych na stronie w innych pracach, publikacjach lub serwisach bez zgody Właściciela.

4. Znaki handlowe, logotypy, znaki usługowe zamieszczone na stronie stanowią własność BWT. Żadne z zamieszczonych informacji nie mogą być tożsame z prawem udzielenia licencji lub prawem do używania znaku handlowego zamieszczonego na stronie.

 

5. Grupa BWT uprzedza o możliwości dochodzenia swoich praw, za jakiekolwiek naruszenie, na drodze postępowania sądowego.

 

6. Grupa BWT nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone informacje na stronach, do których za pośrednictwem łączy serwisu BWT może zostać przeniesiony użytkownik. Grupa BWT podaje jedynie łącza w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane w tych serwisach. Grupa BWT zaleca każdorazowe zapoznanie się z warunkami i zasadami korzystania z serwisu, do którego użytkownik zostanie przeniesiony.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Grupa BWT i/lub osoby trzecie działające w naszym imieniu zaangażowane w tworzenie, produkcję i dostarczenie informacji zawartych na stronie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, incydentalne, ciągłe, pośrednie, specjalne, karne szkody, koszty, straty, wierzytelności itp. wynikłe na skutek czynności użytkownika, użytku, niemożliwości użycia, zmian w zawartości lub wynikłe na skutek dostępu użytkownika do innych stron poprzez łącza z naszą stroną, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, oraz za jakiekolwiek działania, które podejmiemy lub nie w odpowiedzi na wiadomości poczty elektronicznej, które użytkownik wysłał do właściciela.

 
2. Grupa BWT oświadcza również, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione na skutek wirusów, które mogą zainfekować komputer użytkownika lub inną własność poprzez użycie, dostęp lub ściąganie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na stronie.

 
3. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko Grupie BWT, jej pracowników, dostawców i programistów, które mogły by pojawić się na skutek używania strony.

VI. DZIAŁANIA ZABRONIONE

1. Użytkownikowi zabrania się:
a) działań stanowiących naruszenie poufności (włączając przesyłanie danych osobowych osób bez ich zgody) lub innych praw jednostki,
b) używania strony w celu zniesławienia lub pomówienia Grupy BWT, jej pracowników lub innych osób;
c) przesyłania drogą elektroniczna za pośrednictwem strony plików zawierających wirusy mogące uszkodzić własność Grupy BWT lub własność innych osób,
d) umieszczania lub przesyłania drogą elektroniczną za pośrednictwem strony jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów, które według BWT narażają systemy i bezpieczeństwo sieci Grupy BWT i osób trzecich, zawierają treści o charakterze rasistowskim, obscenicznym, pornograficznym lub w inny sposób zabronionych przez prawo.

VII. PRAWO WŁAŚCIWE

1. Użytkownik i Grupa BWT poddają wszelkie powstałe w wyniku korzystania ze strony spory pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.

 
2. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 
3. Użytkownicy korzystający ze strony mają świadomość, iż zamieszczone tam informacje są kierowane wyłącznie do użytkowników polskich.

 
4. Informacje zawarte na stronie polskiej nie muszą mieć odzwierciedlenia w produktach oferowanych w każdym innym kraju, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do strony. W takim przypadku konieczny jest kontakt z lokalnym dystrybutorem Grupy BWT.

 
5. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian niniejszego Regulaminu. Zaleca się aby użytkownik każdorazowo korzystając ze strony zapoznał się z Regulaminem korzystania z serwisu BWT Polska.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

Obowiązuje od 18.04.2012