Ogólne warunki szkoleń - BWT Best Water Technology 

Ogólne warunki szkoleń

Wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie firmy BWT Polska Sp. z o. o. w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 116.

Szkolenia są bezpłatne, a ilość miejsc ograniczona. W celu zapewnienia komfortowych warunków szkolenia w jednej szkolonej grupie może wziąć udział do 10 osób.

Dla firm, które chciałyby przeszkolić swoich pracowników jest możliwość organizacji szkolenia w innych terminach.

Osoby chętne do udziału w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub o kontakt tel.: 22 533 57 60 e-mail: szkolenia@bwt.pl  w celu zgłoszenia swojego uczestnictwa i potwierdzenia terminu szkolenia.

Osoby, które przyjadą na szkolenie bez uprzedniego zgłoszenia, będą miały możliwość uczestniczenia w nim tylko w przypadku dostępności miejsc.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminów bez uprzedzenia. O ewentualnych zmianach zostaną poinformowanie jedynie osoby, które zgłosiły swój udział w szkoleniu i udostępniły osobie organizującej szkolenia swoje dane kontaktowe: e-mail, nr telefonu.


INFO: 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO informuję, iż: 


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa,  


2) Pani/Pana dane osobowe w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu przetwarzane będą w celu udziału w szkoleniu zawodowym organizowanym przez BWT Polska Sp. z o.o. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  


3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawieprzepisów prawa, 

b) podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, 

c) podmiotom współpracującym z BWT Polska Sp. z o.o. w zakresie przeprowadzenia szkolenia. 


4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty przeprowadzenia szkolenia, liczone od dnia 1 stycznia roku następnego od dnia przeprowadzenia szkolenia.


5) w zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do Pana/ Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 


6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 


7) Dotyczące Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani lub od Pani/Pana pracodawcy. 


8) podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu. W razie nie podania danych BWT Polska Sp. z o.o. nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia.