Odzelazianie-odmanganianie - BWT Best Water Technology 

Odżelazianie i odmanganianie wody

Wody podziemne są mniej narażone na zanieczyszczenia związane z gospodarczą działalnością człowieka. Charakteryzują się jednak podwyższoną zawartością manganu i żelaza oraz obecnością siarkowodoru i amoniaku. Zawartość żelaza waha się od ilości śladowych do kilkudziesięciu mg/l, natomiast manganu – od ilości śladowych do kilku mg/l. Wysokie stężenia żelaza i manganu w wodzie powodują jej zabarwienie barwy i mętności, co niekorzystnie wpływa na właściwości organoleptyczne. Ponadto na urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady, zostawiane przez mieszaniny uwodnionych tlenków żelazowych i manganowych. Usuwanie żelaza czy manganu sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne, które są zatrzymywane na drodze filtracji na odpowiednim złożu, w filtrze pospiesznym. Wybór rodzaju złoża zależy od składu fizykochemicznego wody, postaci, w jakiej występuje żelazo czy mangan, zawartości tlenu rozpuszczonego oraz dwutlenku węgla i związków organicznych.

 

Proces technologiczny usuwania związków żelaza czy manganu składa się z:

  • napowietrzania wody surowej (za pomocą aspiratora w przypadku mniejszych wydajności stacji lub za pomocą sprężarki i mieszacza wodno–powietrznego przy większych wydajnościach);

  • korekty odczynu wody (jeśli zachodzi taka potrzeba);

  • filtracji na odpowiednim rodzaju złoża. 

 

 BWT ERF Greensand        BWT MSF SM
 BWT ERF Greensand

 BWT ERF Pyrolox

 BWT MSF SM

 

Jeśli żelazo i mangan występują w znacznych ilościach woda powinna być filtrowana dwustopniowo, z zastosowaniem jako pierwszego filtra usuwającego żelazo.

 

Przy doborze metody usuwania żelaza i manganu istotny jest także prawidłowy dobór płukania filtrów. W zależności od wybranego materiału filtracyjnego rozróżnia się:

  • płukanie wodno–powietrzne – filtry piaskowo–żwirowe (zalecane przy większych wydajnościach);

  • płukanie wodne – filtry ze złożem wielowarstwowym, złożem Birm Normal oraz Pyrolox;

  • płukanie wodne z dozowaniem KMnO4 – filtry ze złożem Greensand Plus.

 
Filtry odżelaziające i odmanganiające montuje się za filtrami mechanicznymi, ale zawsze przed urządzeniami zmiękczającymi wodę.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami od uzdatniania wody w celu indywidualnego doboru urządzenia:

 

Dział handlowy

 

 

Inne technologie uzdatniania wody:

  

Systemy filtracji do kuchni i łazienki

Technologia domowa

Budownictwo i przemysł