Ogólne warunki gwarancji

Wersja ważna od 1 kwietnia 2016 r.

 

1. BWT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na sprawne działanie urządzeń objętych niniejszą kartą gwarancyjną.

 

2. Warunkiem realizacji świadczeń gwarancyjnych w okresie gwarancji jest:

a) posiadanie dokumentu potwierdzającego zakup urządzenia,

b) dokonanie uruchomienia urządzenia przez serwis BWT Polska Sp. z o.o. lub przeszkolony w tym zakresie, profesjonalny serwis, potwierdzone zapisem w "Karcie Gwarancyjnej i/ lub Karcie Uruchomienia Urządzenia"

c) eksploatację urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta zawartymi w Instrukcji Obsługi dołączonej do urządzenia,

d) wykonanie przez przeszkolony w tym zakresie, profesjonalny serwis przeglądu serwisowego pomiędzy 6 (szóstym) i 8 (ósmym) miesiącem od uruchomienia urządzenia. Koszt przeglądu ponosi użytkownik.

e) zgłoszenie reklamacji na adres Gwaranta zawierające: dowód zakupu, kopię "Karty Gwarancyjnej i Karty Uruchomienia Urządzenia" wraz z opisem usterki. Na prośbę Gwaranta Reklamujący zobowiązany jest przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć na nośniku elektronicznym kompletny materiał zdjęciowy dotyczący urządzenia.

3. Zgłaszanie reklamacji urządzeń winno nastąpić wyłącznie za pomocą następujących sposobów komunikacji:

a) pisemnej korespondencji wysłanej listem poleconym na adres BWT Polska Sp. z o.o.,

b) faksem na numer +48 22 533 57 19,

c) poczty elektronicznej na adres: bwt@bwt.pl.

4. W okresie gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek wynikających z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. W przypadku, gdy tylko część urządzenia będzie posiadała wady i możliwe będzie jej odłączenie od części urządzenia lub instalacji działającej zgodnie z warunkami techniczno - eksploatacyjnymi, opisanymi w instrukcji obsługi, uprawnienia wynikające z gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części urządzenia lub instalacji.

 

5. Gwarancja udzielana jest na następujące okresy:

a) 12 miesięcy od dnia rozruchu, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zakupu na urządzenia BWT Polska Sp. z o.o. uruchomione przez serwis BWT Polska Sp. z o.o. lub przeszkolony w tym zakresie, profesjonalny serwis,

b) 12 miesięcy od dnia zakupu na oryginalne części zamienne z wyłączeniem części eksploatacyjnych (m.in. elektrod, uszczelek, łożysk, uszczelniaczy pomp i głowic, kół zębatych, membran pompek dozujących, szczotek odkurzaczy podwodnych, pasków klinowych i napędowych, gąsienic itp.) wymienionych przez serwis BWT Polska Sp. z o.o. lub przeszkolony w tym zakresie, profesjonalny serwis.

6. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia usterek urządzeń ujawnionych w okresie gwarancji, w ciągu 21 dni roboczych od dostarczenia urządzenia do Gwaranta. Termin usunięcia usterek może być przedłużony w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych urządzenia. 

 

7. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do serwisu BWT Polska Sp. z o.o. w Warszawie na swój koszt we własnym zakresie lub poprzez firmę spedycyjną. Gwarant zwróci koszty dostarczenia, jak również pokryje koszty odesłania Reklamującemu naprawionego urządzenia wyłącznie w przypadku uznania reklamacji. Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie zwrotu udokumentowanych kosztów transportu na obszarze Polski, na podstawie rachunków przedstawionych przez Reklamującego.

 

8. Urządzenie dostarczone do naprawy gwarancyjnej winno być kompletne oraz opakowane i zabezpieczone na czas transportu – pod rygorem odmowy uznania reklamacji lub obciążenia Reklamującego kosztami napraw uszkodzeń wynikłych ze złego opakowania.

 

9. Urządzenie dostarczone lub udostępnione do naprawy zgodnie z pkt 7, winno być czyste, w stanie umożliwiającym naprawę – pod rygorem do doprowadzenia urządzenia do stanu umożliwiającego przeprowadzenie naprawy na koszt Reklamującego.

 

10. W przypadku urządzeń wielkogabarytowych (filtrów, wanien Spa) przez dostarczenie urządzenia rozumie się przygotowanie urządzenia do naprawy na miejscu instalacji zgodnie ze wskazówkami Gwaranta.

 

11. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji urządzenia do naprawy gwarancyjnej, wszelkie koszty z tym związane (koszt dojazdu, sprawdzenia, zdiagnozowania usterki, itp.) w pełnej wysokości poniesionych kosztów przez Gwaranta naliczonych według stawek obowiązujących w BWT Polska Sp. z o.o. ponosić będzie Reklamujący. Również w przypadku niedostarczenia zdjęć skutkującego koniecznością dodatkowej wizyty serwisowej koszt tej wizyty ponosi Reklamujący, nawet jeśli reklamacja została uwzględniona.

 

12. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady urządzenia, jeżeli powstały one z innych przyczyn niż tkwiące w urządzeniu, w szczególności spowodowanych:

a) użytkowaniem urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub Instrukcją Obsługi,

b) stosowaniem w instalacji uzdatniania wody znajdującej się w okresie gwarancji innych chemikaliów niż zalecane przez BWT Polska Sp. z o.o. (w szczególności dotyczy to pompek i stacji dozujących oraz inżektorów),

c) wykonaniem rozruchu przez firmę nieprzeszkoloną w tym zakresie,

d) wykonywaniem napraw i przeróbek urządzeń przez osoby inne niż serwis BWT Polska Sp. z o.o. lub przeszkolony w tym zakresie, profesjonalny serwis,

e) wadami instalacji, do której urządzenia są przyłączone,

f) nie wykonywaniem przeglądu w terminie zgodnie z pkt. 2,

g) zmianą ustawień oprogramowania urządzenia przez osoby inne niż serwis BWT Polska Sp. z o.o. lub przeszkolony w tym zakresie, profesjonalny serwis,

h) uszkodzeniami mechanicznymi urządzenia spowodowanymi przez przedmioty obce, które dostały się do wnętrza urządzenia,

i) uszkodzeniami termicznymi i chemicznymi,

j) uszkodzeniami spowodowanymi działaniem lub zaniechaniem użytkownika, również w zakresie czynności obsługi codziennej, które realizowane są we własnym zakresie przez Reklamującego,

k) uszkodzenia lub zamazania numerów fabrycznych, które uniemożliwiają identyfikację urządzenia,

l) niezgłoszeniem usterki w terminie 14 dni od jej ujawnienia,

m) innymi okolicznościami nie wynikającymi z winy Gwaranta,

n) uszkodzeń w związku z transportem i rozładunkiem urządzenia,

o) siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się: pożar, powódź, uderzenie pioruna, stan wojny oraz klęsk żywiołowych, przepięcia energii elektrycznej.

13. Gwarant zwolniony jest ze zobowiązań wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowych lub eksportowych na części zamienne lub innych przepisów prawnych, a także innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.

 

14. Reklamującemu przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe, jeżeli w okresie gwarancji, o którym mowa w pkt 5, Gwarant lub osoba uprawniona działająca w jego imieniu dokona pięciu istotnych napraw gwarancyjnych tej samej usterki, a urządzenie będzie wykazywało wady, które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem.

 

15. Jeżeli w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych Gwarant wymienił urządzenie, gwarancja na urządzenie ulega przedłużeniu na okres 12 miesięcy od daty uruchomienia wymienionego urządzenia.

 

16. Poza odpowiedzialnością określoną w niniejszej gwarancji lub wynikającą z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wadami urządzenia lub ich nieterminowym usunięciem. Wyłącza się jakąkolwiek dalej idącą odpowiedzialność za szkody pośrednie, następcze oraz za utracone korzyści.

   

17. Niniejsze warunki gwarancji urządzeń BWT Polska Sp. z o.o. obowiązują od dnia 01.04.2016.