Ogólne warunki gwarancji

aktualizacja: 2019
WARUNKI GWARANCJI URZĄDZEŃ BWT Polska Sp z o.o.

1. BWT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na sprawne działanie urządzeń objętych niniejszą kartą gwarancyjną.
2. Warunkiem realizacji świadczeń gwarancyjnych w okresie gwarancji jest:
a) posiadanie dokumentu potwierdzającego zakup urządzenia,
b) dokonanie przez serwis BWT Polska Sp. z o. o. lub przeszkolony w tym zakresie przez BWT Polska certyfikowany serwis, odpłatnego uruchomienia urządzenia potwierdzonego zapisem w „Karcie Gwarancyjnej i/lub Karcie Uruchomienia”.
c) eksploatację urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta zawartymi w Instrukcji Obsługi dołączonej do urządzenia.
d) wykonanie przez serwis BWT Polska Sp. z o. o. lub przeszkolony w tym zakresie przez BWT Polska certyfikowany serwis, odpłatnego przeglądu serwisowego pomiędzy 6 (szóstym) i 8 (ósmym) miesiącem od uruchomienia urządzenia, chyba, że instrukcja urządzenia określa inną częstotliwość.
e) zgłoszenie reklamacji na adres Gwaranta zawierające: dowód zakupu, kopię „Karty Gwarancyjnej i Karty Uruchomienia Urządzenia” wraz z opisem usterki. Na prośbę Gwaranta Reklamujący zobowiązany jest przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć na nośniku elektronicznym kompletny materiał zdjęciowy dotyczący urządzenia.
3. Zgłoszenie reklamacji urządzeń powinno nastąpić wyłącznie za pomocą formularza reklamacji dostępnego na stronie www.bwt.pl, według następu- jących sposobów komunikacji:
a) pisemnej korespondencji wysłanej listem poleconym na adres siedziby BWT Polska Sp. z o.o.
b) faksem na numer +48 22 533 57 19.
c) pocztą elektroniczną na adres email: bwt@bwt.pl.
4. W okresie gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek wynikających z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. W przypadku, gdy tylko część urządzenia będzie posiadała wady i możliwe będzie jej odłączenie od części urządzenia lub instalacji działającej zgodnie z warunkami techniczno - eksploatacyjnymi, opisanymi w instrukcji obsługi, uprawnienia wynikające z gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części urządzenia lub instalacji.
5. Gwarancja udzielana jest na następujące okresy:
a) 12 miesięcy od dnia rozruchu, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zakupu. Gwarancja udzielana jest na urządzenia BWT Polska Sp. z o. o. uruchomione przez serwis BWT Polska Sp. z o. o. lub przeszkolony w tym zakresie przez BWT Polska certyfikowany serwis, chyba, że instrukcja urządzenia określa inny okres gwarancyjny.
b) 12 miesięcy od dnia zakupu na oryginalne części zamienne z wy- łączeniem części eksploatacyjnych (m.in. elektrod, uszczelek, łożysk, uszczelniaczy pomp i głowic, kół zębatych, membran pompek dozujących, szczotek odkurzaczy podwodnych, pasków klinowych i napędowych, gąsienic itp.) przez serwis BWT Polska Sp. z o. o. lub przeszkolony w tym zakresie przez BWT Polska certyfikowany serwis.
6. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia usterek urządzeń ujawnionych w okresie gwarancji, w ciągu 21 dni roboczych od dostarczenia urządzenia do Gwaranta. Termin usunięcia usterek może być przedłużony w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych urządzenia.
7. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do serwisu BWT Polska Sp. z o.o. w Warszawie na swój koszt we własnym zakresie lub poprzez firmę spedycyjną. Gwarant zwróci koszty dostarczenia, jak również pokryje koszty odesłania Reklamującemu naprawionego urządzenia wyłącznie w przypadku uznania reklamacji. Zwrot kosztów dotyczy wyłącz- nie zwrotu udokumentowanych kosztów transportu na obszarze Polski, na podstawie rachunków przedstawionych przez Reklamującego.
8. Urządzenie dostarczone do naprawy gwarancyjnej winno być kompletne oraz opakowane i zabezpieczone na czas transportu – pod rygorem od- mowy uznania reklamacji lub obciążenia Reklamującego kosztami napraw uszkodzeń wynikłych ze złego opakowania.
9. Urządzenie dostarczone lub udostępnione do naprawy zgodnie z pkt.7, powinno być czyste, w stanie umożliwiającym naprawę – pod rygorem doprowadzenia urządzenia do stanu umożliwiającego przeprowadzenie naprawy na koszt Reklamującego.
10. W przypadku urządzeń wielkogabarytowych (filtrów, wanien przez dostarczenie urządzenia rozumie się przygotowanie urządzeni naprawy na miejscu instalacji zgodnie ze wskazówkami Gwaranta.
11. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji urządzeni naprawy gwarancyjnej, wszelkie koszty z tym związane (koszt dojazdu, sprawdzenia, zdiagnozowania usterki, itp.) w pełnej wysokości poniesionych kosztów przez Gwaranta naliczonych według stawek obowiązują w BWT Polska Sp. z o.o. ponosić będzie Reklamujący. Również w przypadku niedostarczenia zdjęć skutkującego koniecznością dodatkowej ty serwisowej koszt tej wizyty ponosi Reklamujący, nawet jeśli reklam została uwzględniona.
12. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji wady urządzenia, jeżeli powstały one z innych przyczyn niż tkwiąc urządzeniu, w szczególności spowodowanych:
a) użytkowaniem urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub Instrukcją Obsługi,
b) stosowaniem w instalacji uzdatniania wody znajdującej si okresie gwarancji innych chemikaliów niż zalecane przez BWT Po Sp. z o.o. (w szczególności dotyczy to pompek i stacji dozują oraz inżektorów),
c) wykonaniem rozruchu przez firmę nieprzeszkoloną w tym zakresie
d) wykonywaniem napraw i przeróbek urządzeń przez osoby inne serwis BWT Polska Sp. z o.o. lub przeszkolony w tym zakresie, profesjonalny serwis,
e) wadami instalacji, do której urządzenia są przyłączone,
f) nie wykonywaniem przeglądu w terminie zgodnie z pkt. 2,
g) zmianą ustawień oprogramowania urządzenia przez osoby inne serwis BWT Polska Sp. z o.o. lub przeszkolony w tym zakresie, profesjonalny serwis,
h) uszkodzeniami mechanicznymi urządzenia spowodowanymi p przedmioty obce, które dostały się do wnętrza urządzenia,
i) uszkodzeniami termicznymi i chemicznymi,
j) uszkodzeniami spowodowanymi działaniem lub zaniechaniem sterownika, również w zakresie czynności obsługi codziennej, które realizowane są we własnym zakresie przez Reklamującego,
k) uszkodzenia lub zamazania numerów fabrycznych, które uniemożliwiają identyfikację urządzenia,
l) niezgłoszeniem usterki w terminie 14 dni od jej ujawnienia,
m) innymi okolicznościami nie wynikającymi z winy Gwaranta,
n) uszkodzeń w związku z transportem i rozładunkiem urządzenia,
o) siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się: pożar, powódź, ud nie pioruna, stan wojny oraz klęsk żywiołowych, przepięcia en elektrycznej.
13. Gwarant zwolniony jest ze zobowiązań wynikających z niniejszej K Gwarancyjnej, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykona powodu restrykcji importowych lub eksportowych na części zamienne innych przepisów prawnych, a także innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.
14. Reklamującemu przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe żeli w okresie gwarancji, o którym mowa w pkt 5, Gwarant lub o uprawniona działająca w jego imieniu dokona pięciu istotnych nap gwarancyjnych tej samej usterki, a urządzenie będzie wykazywało w które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
15. Jeżeli w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych Gwarant wym urządzenie, gwarancja na urządzenie ulega przedłużeniu na okres 12- miesięcy od daty uruchomienia wymienionego urządzenia.
16. Poza odpowiedzialnością określoną w niniejszej gwarancji lub wynikającą z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Gwarant ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wa urządzenia lub ich nieterminowym usunięciem. Wyłącza się jakąkolwiek dalej idącą odpowiedzialność za szkody pośrednie, następcze oraz utracone korzyści.

BWT - For You and Planet Blue.

aktualizacja: 2019