Demineralizacja - BWT Best Water Technology 

Demineralizacja

Demineralizacja wody polega na usunięciu z wody wszystkich kationów i anionów, które pochodzą od rozpuszczonych w niej soli. Demineralizację można przeprowadzić za pomocą:

odwróconej osmozy

wymiany jonowej

elektrodejonizacji

 

Metoda demineralizacji zależy od ogólnej zawartości soli oraz zapotrzebowania na wodę. Do prawidłowego doboru technologii i urządzeń uzdatniających wodę niezbędna jest pełna analiza wody surowej. Całkowite usunięcie z wody praktycznie wszystkich rozpuszczonych substancji gwarantuje jedynie metoda wymiany jonowej.

 

Demineralizacja wody metodą odwróconej osmozy 
Odwrócona osmoza należy do procesów membranowych pozwalających na oddzielenie zanieczyszczeń rozpuszczalnych i koloidalnych (0,1 – 0,001 μm) znajdujących się w wodzie. Podstawą procesu jest zjawisko osmozy polegające na transporcie rozpuszczalnika (wody) przez membranę półprzepuszczalną, tzn. przepuszczalną dla rozpuszczalnika, a nieprzepuszczalną dla substancji rozpuszczonych (soli). Siłą napędową w osmozie jest różnica stężeń rozpuszczonych soli w roztworach rozgraniczonych przez membranę. Przyłożenie, po stronie roztworu bardziej stężonego, odpowiednio wysokiego ciśnienia zewnętrznego spowoduje przepływ wody w kierunku przeciwnym do naturalnego. Proces taki nazywamy odwróconą osmozą. Woda po systemie odwróconej osmozy jest prawie całkowicie odsolona. Gazowe składniki wody takie jak tlen czy dwutlenek węgla przechodzą przez membranę. Podstawowym elementem każdego urządzenia odwróconej osmozy jest moduł, zawierający jedną lub więcej membran.

 

Schemat działania odwróconej osmozy:

Wysokociśnieniowa pompa w sposób ciągły podaje wodę do obudowy, w której zainstalowana jest półprzepuszczalna membrana. Strumień wody zasilającej jest rozdzielany na dwa strumienie: permeat (o niskiej zawartości soli) oraz koncentrat (zatężone sole). Zawór koncentratu służy do regulacji stosunków tych strumieni oraz pozwala utrzymać ciśnienie na membranach. Permeat jest magazynowany w zbiorniku permeatu i stamtąd rozprowadzany do miejsca przeznaczenia.