Odżelazianie i odmanganianie

Wody podziemne są mniej narażone na zanieczyszczenia związane z działalnością człowieka, charakteryzują się jednak podwyższoną zawartością manganu i żelaza oraz obecnością siarkowodoru i amoniaku. Zawartość żelaza waha się od ilości śladowych do kilkudziesięciu mg/l, a manganu od ilości śladowych do kilku mg/l. Wysokie stężenia żelaza i manganu w wodzie powodują jej zabarwienie i mętność, co niekorzystnie wpływa na właściwości organoleptyczne. Ponadto na urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady, zostawiane przez mieszaniny uwodnionych tlenków żelazowych i manganowych.

 

Usuwanie żelaza czy manganu sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne, które usuwane są na drodze filtracji. Wybór rodzaju złoża filtracyjnego zależy od składu fizykochemicznego wody, postaci, w jakiej występuje żelazo czy mangan, zawartości tlenu rozpuszczonego oraz dwutlenku węgla i związków organicznych. Jeśli żelazo i mangan występują w znacznych ilościach, woda powinna być filtrowana dwustopniowo, z zastosowaniem jako pierwszego filtra usuwającego żelazo.

 

Filtry odżelaziające i odmanganiające montuje się przed urządzeniami zmiękczającymi wodę, ale za filtrami mechanicznymi.


Proces technologiczny usuwania związków żelaza czy manganu składa się z:

  • napowietrzania wody surowej (przy mniejszej wydajności stacji za pomocą aspiratora lub za pomocą sprężarki i mieszacza wodno-powietrznego przy większych wydajnościach)

  • korekty odczynu wody (jeśli zachodzi taka potrzeba)

  • filtracji na odpowiednim rodzaju złoża

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami od uzdatniania wody, którzy pomogą Państwu w doborze technologii odpowiedniej do Państwa potrzeb:

 

Kontakt do działu handlowego